Dostałam wezwanie do prokuratury i mam zeznawać w ramach świadka. Czy mogę udzielić informacji o pacjencie i co wykonywałam z nim podczas pobytu u nas w ośrodku? Jakich informacji mogę udzielić?

Na wstępie należy wskazać, że oczywiście osoba wezwana na Policję, czy też do Prokuratury w celu złożenia zeznań w charakterze świadka ma obowiązek się stawić na wezwanie. W razie bowiem nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w wyznaczonym terminie organ prowadzący postępowanie może ukarać wezwaną osobę grzywną, a nawet zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie w celu złożenia zeznań.

Odnosząc się do zagadnienia tajemnicy zawodowej fizjoterapeutów, w pierwszej kolejności przywołać należy art. 9 pkt. 3) ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, który nakłada na fizjoterapeutę „obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w art. 13 stanowi, że pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

Zgodnie natomiast z art. 14. ust. 1. ww. ustawy w celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 13, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.

Uznać zatem należy, że obowiązek fizjoterapeutów zachowania w tajemnicy informacji związanych ze stanem zdrowia pacjenta odpowiada obowiązkowi lekarzy zachowania w tajemnicy informacji związanych ze stanem zdrowia pacjenta (tajemnicy lekarskiej).

Powyższego obowiązku (dotyczącego tak fizjoterapeutów jak i lekarzy) nie stosuje się w przypadku, gdy tak stanowią przepisy odrębnych ustaw. Jednym z takich przepisów jest art. 180 §2 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym osoby obowiązane do zachowania tajemnicy lekarskiej mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora.

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, że fizjoterapeuta zapytany o kwestie związane ze swoim pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia, które uzyskał w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a więc kwestie objęte tajemnicą zawodową, powinien odmówić składania zeznań w tym zakresie informując, że fakty te objęte są tajemnicą zawodową fizjoterapeuty, z której zwolnić go może tylko sąd na wniosek prokuratora. W przypadku uchylenia przez Sąd tajemnicy zawodowej, fizjoterapeuta zobowiązany będzie udzielić żądanych informacji związanych ze stanem zdrowia pacjenta.