Czy będąc fizjoterapeutą mam obowiązek należeć do Izby?

Tak, mówi o tym artykuł 3 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty( Dz. U. z 2019 r. poz. 952)

  1. Samorząd zawodowy fizjoterapeutów, zwany dalej „samorządem”, reprezentuje osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
  2. Przynależność fizjoterapeutów do samorządu jest obowiązkowa.
  3. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega wyłącznie przepisom ustawy.
  4. Jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość prawną, jest Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „KIF”.
  5. Nadzór nad działalnością samorządu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia w zakresie i formach określonych niniejszą ustawą.

Jestem fizjoterapeutą po studiach I i II stopnia – dlaczego muszę się Rejestrować w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów i ubiegać o prawo wykonywania zawodu?

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 mówi o tym, że legalnie można wykonywać zawód fizjoterapeuty w Polsce, tylko jeśli posiada się dokument potwierdzający uzyskanie Prawa do wykonywania zawodu. Aby taki dokument uzyskać, należy być pozytywnie zweryfikowanym i zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.

Art. 28

  1. Fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest obowiązany przedłożyć podmiotowi, na rzecz którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu.
  2. Podmiot, na rzecz którego fizjoterapeuta ma wykonywać zadania zawodowe, przed zatrudnieniem fizjoterapeuty na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, jest obowiązany żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu.