Uznawanie Kwalifikacji zawodowych fizjoterapeutów z UE w Polsce przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów (dalej „KIF”) – System Ogólny – dla Wnioskodawcy.

Cel uznania kwalifikacji:

  • chęć podjęcia pracy w zawodzie fizjoterapeuty w Polsce, gdy kwalifikacje zawodowe były uzyskane poza Polską (przyjazd do Polski na stałe).

Warunek:

  • kwalifikacje zawodowe były uzyskane w UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • kwalifikacje zawodowe były uzyskane poza UE/EOG/Konfederacją Szwajcarską, ale zostały uznane w którymkolwiek z krajów UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej i Wnioskodawca przepracował w kraju uznania co najmniej 3 lata, co jest w stanie udokumentować odpowiednimi dokumentami.

I dodatkowo:

  • znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty (realizacja środków kompensacyjnych oraz uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów).

Dotyczy (oprócz obywateli UE):

  • rezydent długoterminowy WE,
  • członek rodziny obywatela UE: małżonek obywatela UE, bezpośredni zstępny obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, bezpośredni wstępny obywatela UE lub jego małżonka, pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka.

Opłata:

  • 35% minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli 2024 r.- 1484,40 złotych (nie wliczając ewentualnych kosztów środków kompensacyjnych)

Termin:

  • KIF ma 3 miesiące od momentu kompletności wniosku (wpłynięciu wszystkich wymaganych przez KIF dokumentów) na podjęcie decyzji o uznaniu kwalifikacji Wnioskodawcy, lub odmowy ich uznania, lub wezwania Wnioskodawcy do realizacji środka kompensacyjnego celem podjęcia decyzji;
  • KIF jednorazowo może przedłużyć termin wydania decyzji o 1 miesiąc, ale musi to uzasadnić.

Adres, na który należy kierować zapytania:

zaswiadczenia@kif.info.pl

Numer konta KIF na który należy wnosić opłaty za uznawanie kwalifikacji:

PL21 1050 0161 5396 0000 0006 2496
Kod BIC Swift: INGBPLPW


Adres korespondencyjny, na jaki należy wysłać oryginały, lub poświadczone notarialnie dokumenty wymagane przez KIF:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa z dopiskiem: „uznanie kwalifikacji”

UWAGA!

Od 1 stycznia 2024 r. ulegnie zmianie opłata za wydanie Zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach zawodowych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty według dyrektywy 2005/36/WE oraz za procedurę uznawania kwalifikacji zawodowych. Wynika to ze zmiany minimalnego wynagrodzenia brutto w roku 2024. Aktualna opłata będzie dostępna 2-3 stycznia 2024.r na naszej stronie: https://pomoc.kif.info.pl/procedura-uznawania-w-polsce-kwalifikacji-zawodowych-uzyskanych-w-krajach-ue/