Fizjoterapeuta pyta: Pracuję na umowę o pracę/zlecenie w klubie fitness/SPA/dps/innej placówce niebędącej podmiotem leczniczym. Czy ja też mogę od 4.05.2020 r. wrócić do wykonywania zawodu?”

Odpowiedź: 

Zmiany w rozporządzeniu z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) dotyczą zniesienia ograniczeń w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w ramach działalności leczniczej. Dotyczy to więc tych czynności zawodowych fizjoterapeuty, które wykonywane są w ramach podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej.

Powyższe zmiany nie dotyczą więc czynności wykonywanych w placówkach niebędących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

W przypadku wykonywania zawodu w ww. placówkach nieleczniczych, należy mieć na względzie ogólne przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej w okresie epidemii, tj. w szczególności § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, które do odwołania wprowadziło czasowe ograniczenie prowadzenia działalności:

  1. g) związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),
  2. i) usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z),
  3. j) związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, sal zabaw i parków rozrywki.

W przypadku, gdy placówka, w której pracuje fizjoterapeuta nie wpisuje się w określone w ww. rozporządzeniu ograniczenia, co do zasady nie ma przeszkód do podjęcia przez niego dalszej działalności.

Natomiast istotne jest, aby wykonując swoje czynności działać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wykonywania pracy w warunkach epidemii, np. https://kif.info.pl/rekomendacje-prezydium-krf-nt-pracy-zawodowej-fizjoterapeutow-w-okresie-epidemii/

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym, z którego wykonywaniem wiąże się m. in. obowiązek wykonywania zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjentów, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. W związku z tym, to fizjoterapeuta w każdym przypadku musi podjąć decyzję o zasadności wykonania danych czynności, mając na względzie w szczególności ryzyko zakażenia, warunki higieniczne oraz stan danego klienta/podopiecznego.