Z dniem 15 czerwca 2020 r. zniesiono czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji.

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest:

  • w przypadku pacjentów skierowanych na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przez NFZ – wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia albo wydana przez Narodowy Fundusz Zdrowia informacja o tym skierowaniu w przypadku kontynuacji leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej przerwanych po 15 marca 2020 r. przed upływem 15 dni pobytu.
  • w przypadku pacjentów zakwalifikowanych na rehabilitację leczniczą w zakładach rehabilitacji leczniczej, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782) – prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub orzeczenie komisji lekarskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników oraz zawierające wskazania do rehabilitacji leczniczej albo wniosek, sporządzony przez lekarza prowadzącego leczenie potwierdzone przez jednostki organizacyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Świadczeniobiorca, który po dniu 15 marca 2020 r. przerwał leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed upływem 15 dnia przewidzianego programem pobytu, może kontynuować jego realizację od dnia 16 czerwca 2020 r. na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Kontynuacja realizacji leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej odbywa się na dotychczasowych warunkach realizacji świadczenia, przy uwzględnieniu liczby dni pobytu wykorzystanych przez świadczeniobiorcę przed przerwaniem jego realizacji i związanych z tym wzajemnych praw i obowiązków świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy. Termin rozpoczęcia kontynuacji leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej świadczeniobiorca uzgadnia z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, w którym przerwał pobyt. Termin ten nie może być późniejszy niż dzień 30 września 2020 r. Informację o zrealizowanych świadczeniach świadczeniodawca niezwłocznie przekazuje właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia.

Świadczeniobiorca, który w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do dnia 14 czerwca 2020 r. nie rozpoczął leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej zgodnie z datą wynikającą ze skierowania potwierdzonego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia może zrealizować powyższe świadczenie na podstawie tego skierowania od dnia 15 czerwca 2020 r. z uwzględnieniem miejsca na liście świadczeniobiorców. Warunkiem realizacji świadczenia przez świadczeniobiorcę jest przekazanie skierowania do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie do dnia 31 lipca 2020 r. Do skierowania potwierdzonego przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, doręczanego świadczeniobiorcom w miesiącu czerwcu 2020 r., nie stosuje się terminu doręczenia świadczeniobiorcy potwierdzonego skierowania, o którym mowa w tych przepisach.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1484) zniesiono ograniczenie dotyczące lecznictwa uzdrowiskowego w strefach czerwonych, które zostało wprowadzone 7 sierpnia 2020 r, o co zabiegała KIF.