Zgodnie z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ostateczne rozliczenie środków finansowych wypłaconych świadczeniodawcom w formie zabezpieczenia 1/12 kontraktu musi nastąpić w terminie do zakończenia okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w § 18 OWU.

Jak wprost wskazał NFZ w piśmie z dnia 25 marca 2020 r. „świadczeniodawca otrzyma środki finansowe w wysokości limitu miesięcznego określonego w zawartej umowie odpowiednio dla danego rodzaju świadczeń, z założeniem, że ilość świadczeń zostanie zrealizowana w okresie późniejszym, zgodnie z umową i zbilansuje się na koniec okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym przekazane środki finansowe nie stanowią bezzwrotnego wsparcia” (zob. https://kif.info.pl/nfz-odpowiedzial-na-dwa-pisma-kif/).

Dodatkowo należy wskazać, że z dniem 5 września 2020 r. przepis ten przestał obowiązywać i obecnie przywrócono dotychczasowy sposób rozliczania i sprawozdawania udzielanych świadczeń (zob. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-obowiazek-sprawozdawczy,7799.html oraz https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7801.html).

W zakresie realizacji i rozliczenia umów warto pamiętać, że na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wprowadzono możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego. Konieczne jest w tym zakresie złożenie wniosku do Funduszu (zob. https://kif.info.pl/informacje/komunikat-dotyczacy-zmian-w-zakresie-realizacji-umow-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych/)