Rozliczanie w formie zabezpieczenia 1/12 kontraktu, wprowadzone na mocy § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, miało charakter czasowy i obowiązywało do dnia 4 września 2020 r.

Obecnie taka możliwość odnosi się wyłącznie do przypadku zaprzestania udzielania świadczeń w związku z zakazem wykonywania określonej działalności leczniczej na obszarze czerwonym lub w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się nie później niż w terminie 9 dni od dnia, w którym ten zakaz przestał obowiązywać świadczeniodawcę (§ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) zob. https://kif.info.pl/informacje/komunikat-dotyczacy-zmian-w-zakresie-realizacji-umow-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych/