Fizjoterapeuta pyta: „Czy od 4 maja 2020 r. w związku ze zniesieniem ograniczeń w wykonywaniu rehabilitacji leczniczej, powinniśmy wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii (ultradźwięki, prądo- i światłolecznictwo, pole magnetyczne, hydroterapia, krioterapia)?”

Odpowiedź:

Rozporządzenie z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) przewiduje zniesienie z dniem 4 maja 2020 r. czasowego ograniczenia:

– wykonywania działalności leczniczej polegającego na zaprzestaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej;

– działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, polegającego na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotnej.

Powyższe oznacza, że z dniem 4 maja 2020 r. przywraca się udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii. Dotyczy to świadczeń zdrowotnych udzielanych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – w podmiotach leczniczych oraz praktykach zawodowych.

Od 4 maja 2020 r. udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej nie jest ograniczone tylko do przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. A zatem, zgodnie z nowym przepisem, każdy pacjent, wymagający świadczenia fizjoterapeutycznego, powinien otrzymać pomoc medyczną fizjoterapeuty. Należy w tym miejscu podkreślić, że pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów przygotowała rekomendacje dotyczące pracy zawodowej fizjoterapeutów w okresie epidemii, w szczególności w zakresie standardów higieny pracy.

https://kif.info.pl/rekomendacje-do-prowadzenia-fizjoterapii-ambulatoryjnej-i-dziennej-w-stanie-epidemii/

https://kif.info.pl/rekomendacje-do-prowadzenia-fizjoterapii-stacjonarnej-w-stanie-epidemii/

Nadal jednak nie rekomenduje się wykonywania większości zabiegów fizykoterapeutycznych – takich jak ultradźwięki, prądo- i światłolecznictwo, pole magnetyczne, hydroterapia, krioterapia ogólnoustrojowa. Są to zabiegi, które wymagają bezpośredniego kontaktu z pacjentem lub wykonuje się je dla kilku pacjentów równocześnie – a jednocześnie sterylizacja tych urządzeń jest bardzo skomplikowana, długotrwała i trudna do wykonania po każdym zabiegu z osobna.

Powyższe stanowi jednak tylko rekomendację, a więc ma charakter ogólny i nie jest wiążące. Należy tu przede wszystkim pamiętać, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym, z którego wykonywaniem wiąże się m. in. obowiązek wykonywania zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjentów, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. W związku z tym, to fizjoterapeuta w każdym wypadku musi podjąć decyzję o zasadności przeprowadzenia danego zabiegu wobec konkretnego pacjenta.