Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Związku Banków Polskich w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19:

Warunki realizacji umowy leasingowej każdorazowo określa umowa leasingowa zawarta z konkretnym leasingodawcą. Tym samym każdy leasingodawca z osobna uregulował w umowie lub Ogólnych Warunkach Umów (OWU) ewentualną możliwość zmiany wysokości rat, wydłużenia okresu spłaty lub czasowego zawieszenia. Obecnie w związku z epidemią, niektórzy leasingodawcy informacje o możliwościach dotyczących zmiany umów (wraz z formularzami) zamieszczają na swoich stronach internetowych.

 Niewątpliwie, stan epidemii jest sytuacją nadzwyczajną, niezależną od stron, niemożliwą wcześniej do przewidzenia w swoich skutkach  (tzw. siła wyższa) i uprawnia stronę każdej umowy do wystąpienia o zmianę jej warunków. Podkreślić jednak należy, że na chwilę obecną, obowiązujące przepisy tzw. tarczy antykryzysowej nie nakładają na leasingodawców obowiązku zawieszenia, zmiany wysokości czy też zwolnienia z opłacania rat leasingu. W dalszym ciągu zależy to od uznania leasingodawcy. Przede wszystkim należy dokładnie przeczytać warunki umowy pod kątem jej zmiany oraz monitorować procedurę rozpatrzenia złożonego do leasingodawcy wniosku. W przypadku trudności z płynnością finansową, można także ubiegać się o wsparcie w ramach ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0.)- https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Zachęcamy już do rozpoczęcia negocjacji w tym zakresie. Negocjacje muszą uwzględnić indywidualną sytuację każdego przedsiębiorcy. Jeśli otrzymamy sygnały o problemach w indywidualnej komunikacji z bankami, w miarę możliwości postaramy się podjąć działania.