Tak, jeśli fizjoterapeutka nie przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie ma przeciwwskazań medycznych do realizacji części praktycznej szkolenia.

W innym przypadku uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym w ramach projektu „Fizjo-learning” może być uznane za niezgodne z celem zwolnienia lekarskiego. Uczestnictwo to nie należy do czynności życia codziennego, zatem jest to wykorzystywanie zwolnienia w innym celu niż odzyskiwanie zdolności do pracy, bowiem nie ma nic wspólnego z leczeniem.

Z obowiązujących przepisów wynika, że zwolnienie lekarskie jest wydawane w celu rekonwalescencji oraz poprawy stanu zdrowia pracownika. Pracownik powinien w tym okresie robić wszystko, co pozwoli mu szybko odzyskać pełną sprawność, a równocześnie powstrzymać się od wszelkich czynności, które mogą wydłużyć lub uniemożliwić proces leczenia.

Stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej u.ś.p.), ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Powyższe jest konsekwencją tego, iż zwolnienie lekarskie jest wydawane w celu rekonwalescencji oraz poprawy stanu zdrowia pracownika, który stał się niezdolny do pracy, tak aby mógł odzyskać zdolność do pracy w jak najkrótszym czasie.

Ewentualny zapis w zaświadczeniu lekarskim, że pacjent może chodzić uprawnia jedynie do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego, np. poruszania się po mieszkaniu, udania się na zabieg czy kontrolę lekarską (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 listopada 2002 r., III AUa 3189/01).

Co więcej, w myśl art. 17 ust. 3 oraz art. 68 u.ś.p. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek są uprawnieni do kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz są upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.