Zmiany w rozporządzeniu z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) dotyczą zniesienia ograniczeń w udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii w ramach działalności leczniczej. Dotyczy to więc tych czynności zawodowych fizjoterapeuty, które wykonywane są w ramach podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej.

Powyższe zmiany nie dotyczą więc czynności wykonywanych w placówkach niebędących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

W przypadku wykonywania zawodu w ww. placówkach nieleczniczych, należy mieć na względzie ogólne przepisy związane z wprowadzeniem stanu epidemii. Jeżeli więc placówka, w której pracuje fizjoterapeuta nie wpisuje się w określone prawnie ograniczenia, co do zasady nie ma przeszkód do podjęcia przez niego dalszej działalności.

W zakresie wykonywania zawodu fizjoterapeuty z przedszkolu, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780), placówki te mają możliwość podjęcia funkcjonowania od dnia 6 maja br. Ostateczna decyzja w kwestii otwarcia danej placówki należy do organu założycielskiego we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w regionie. Jeżeli więc placówka, w której pracuje fizjoterapeuta zgodnie z ww. regulacją podjęła działalność, to co do zasady nie ma przeszkód do powrotu fizjoterapeuty do wykonywania zawodu w tym miejscu.

Natomiast istotne jest, aby wykonując swoje czynności działać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wykonywania pracy w warunkach epidemii, np. https://kif.info.pl/rekomendacje-prezydium-krf-nt-pracy-zawodowej-fizjoterapeutow-w-okresie-epidemii/

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym, z którego wykonywaniem wiąże się m. in. obowiązek wykonywania zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjentów, dbałością o jego bezpieczeństwo i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej. W związku z tym, to fizjoterapeuta w każdym przypadku musi podjąć decyzję o zasadności wykonania danych czynności, mając na względzie w szczególności ryzyko zakażenia, warunki higieniczne oraz stan danego klienta/podopiecznego.