Fizjoterapeuta wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, ma możliwość zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

W celu wszczęcia procedury zrzeczenia, należy złożyć do Krajowej Izby Fizjoterapeutów oświadczenie, które dostępne jest na poniższej stronie KIF oraz dokument „prawo wykonywania zawodu” w postaci plastikowej legitymacji.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne prosimy o przesłanie skanów wyżej wymienionych dokumentów na adres: rejestracja@kif.info.pl.

Jednocześnie informujemy że najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego należy przesłać papierowe oryginały dokumentów w celu zakończenia procedury.

Nieprzekazanie oryginałów dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkować wycofaniem wniosku.

Dokumenty należy przesłać na adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa

Na kopercie prosimy odnotować „Zrzeczenie się pwz”

Jednocześnie informujemy, że do dnia otrzymania oświadczenia przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów, fizjoterapeuta zobowiązany jest do opłaty składek członkowskich. Zaległość składek względem Krajowej Izby Fizjoterapeutów musi zostać uregulowana. W przypadku nadpłaty składek członkowskich, zostanie ona zwrócona na numer rachunku, z którego dokonano opłaty.

Zrzeczenie się „prawa wykonywania zawodu”, nie wyklucza możliwości ponownego wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W każdym przypadku posiadanie tego prawa wiąże się z członkostwem w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów i obowiązkiem opłacania składek członkowskich, z wyjątkiem przypadków kiedy zachodzą przesłanki do zwolnienia z tego obowiązku.