– Czy można stracić prawo wykonywania zawodu?
– A co jeśli nie będę pracować przez 3 lata (czyli nie będę wykonywać zawodu przez okres dłuższy niż rok?)
– A co jeśli będę na L4 macierzyńskim i potem na urlopie wychowawczym (czyli ponad rok)?

Art. 26 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty stanowi, że prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty wygasa w przypadku:

1) śmierci;
2) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
3) prawomocnego orzeczenia przez sąd dyscyplinarny zakazu wykonywania zawodu;
4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zakaz wykonywania zawodu może stanowić karę wymierzoną przez sąd dyscyplinarny w ramach odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu przez członków samorządu zawodowego.

Natomiast zgodnie z treścią art. 11 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym Krajową Radę Fizjoterapeutów i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra i 5-letnim stażem pracy lub z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Nie oznacza to jednak utraty prawa wykonywania zawodu, ale utratę prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych.