Na stronie CMKP znajdą Państwo informacje przeznaczona dla Fizjoterapeutów dot. specjalizacji:

https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/fizjoterapeuci/programy-specjalizacji-dla-fizjoterapeutow

Szkolenie specjalizacyjne w ramach kształcenia podyplomowego jest prowadzone przez podmioty będące placówkami medyczno-dydaktycznymi, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora CMKP – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w formie 3-letnich studiów podyplomowych

Fizjoterapeuta uzyskuje tytuł specjalisty po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego, ustalonego programem specjalizacji i zdaniu PESFZ.

Opłatę za szkolenie specjalizacyjne i PESFZ ponosi fizjoterapeuta odbywający specjalizację. Wysokość opłaty za szkolenie specjalizacyjne ustala kierownik jednostki szkolącej

Jednostki szkolące przekazują do wojewody informacje o kosztach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, co najmniej na 2 miesiące przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego. Wojewoda określa i ogłasza na swojej stronie internetowej listę wolnych miejsc szkoleniowych w dziedzinie fizjoterapii, co najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego.

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć fizjoterapeuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie fizjoterapii, zwany dalej „wnioskiem”;
  2. posiada prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
  3. posiada tytuł magistra wymieniony w art. 13 ust. 3 i spełnia wymagania określone w tym przepisie;
  4. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Nabory są pierwszym etapem procesu specjalizacyjnego. Prowadzone są one przez Wydziały Zdrowia przy Urzędach Wojewódzkich.

W celu przystąpienia do procesu specjalizacyjnego należy znaleźć ogłoszenie o naborze na specjalizację, które publikowane jest na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego.

 Fizjoterapeuta, składa wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne. Wniosek składa się każdego roku w terminie od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia albo od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca. W celu zakwalifikowania wnioskodawcy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje ocenę formalną wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz postępowanie konkursowe. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się dwa razy w roku w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia oraz od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.

Potencjalny kandydat jest oceniany jedynie na podstawie wymaganych dokumentów. Nie ma egzaminów czy rozmowy kwalifikacyjnej. Oceną tych dokumentów zajmują się urzędnicy Wydziałów Zdrowia wraz z Konsultantami Wojewódzkimi z danego województwa.

Specjalizacja składa się z 3 głównych elementów:

  1. Szkolenia kursowe, czyli kilkudniowe kursy, podczas których uczestnicy nabywają wiedzę z danego tematu;
  2. Moduły szkoleniowe, które są nieformalnym szkoleniem w ośrodku specjalizacyjnym;
  3. Staże szkoleniowe, które są odbywane w akredytowanych ośrodkach.

Na stronie CMKP znajdą Państwo informacje przeznaczona dla Fizjoterapeutów dot. specjalizacji:

Kształcenie specjalizacyjne fizjoterapeutów:
https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/fizjoterapeuci

Programy specjalizacji dla fizjoterapeutów:
https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/fizjoterapeuci/programy-specjalizacji-dla-fizjoterapeutow

Możliwość wyszukania jednostek jakie uzyskały akredytację CMKP:
https://kursy.cmkp.edu.pl/akredytacja/

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty rozdział 5 Kształcenie podyplomowe fizjoterapeutów