Na stronie CEM znajdą Państwo informacje przeznaczona dla Fizjoterapeutów dot. PESFZ  www.cem.edu.pl/pesfz.php

Zakres PESFZ jest zgodny z programem specjalizacji. PESFZ jest przeprowadzany dwa razy w roku w sesji wiosennej od dnia 2 maja do dnia 15 czerwca oraz w sesji jesiennej od dnia 2 listopada do dnia 15 grudnia.

Składa  się z dwóch części w następującej kolejności:

  • egzaminu teoretycznego i
  • egzaminu praktycznego.

Warunkiem dopuszczenia do części praktycznej PESFZ jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu teoretycznego.

  1. Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie:
    • testu, gdy do PESFZ w sesji zostanie dopuszczonych co najmniej 30 osób;
    • egzaminu ustnego.

Zadania egzaminacyjne dla PESFZ są opracowywane przez autorów wskazanych przez dyrektora CEM spośród osób posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w dziedzinie fizjoterapii lub w dziedzinach pokrewnych. Test przygotowuje się odrębnie na każdą sesję egzaminacyjną.

Egzamin testowy odbywa się jednocześnie w całym kraju, w terminie ustalonym przez dyrektora CEM. Polega na rozwiązaniu 120 pytań zawierających pięć wariantów odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawidłowy. Osoba zdająca może wybrać tylko jedną odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź osoba zdająca uzyskuje 1 punkt. W przypadku braku odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi punkty nie są przyznawane. Pozytywny wynik egzaminu testowego otrzymuje osoba egzaminowana, która uzyskała co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z testu.

Miejsca i terminy egzaminu praktycznego i ustnego ustala dyrektor CEM w porozumieniu z Przewodniczącym PKE – Państwowa Komisja Egzaminacyjna

Fizjoterapeuta, który nie przystąpił do PESFZ w wyznaczonym terminie albo uzyskał wynik negatywny z PESFZ, może przystąpić do PESFZ w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Potwierdzeniem złożenia PESFZ jest dyplom wydany przez dyrektora CEM.

Na stronie CEM znajdą Państwo informacje przeznaczona dla Fizjoterapeutów dot. PESFZ  www.cem.edu.pl/pesfz.php

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez fizjoterapeutów (Dz. U. poz. 490 )

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty