ZAŚWIADCZENIA o niekaralności zawodowej fizjoterapeuty zgodne z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dalej „zaświadczenia o niekaralności”).

Krajowa Rada Fizjoterapeutów wydaje zaświadczenia o niekaralności członkom Krajowej Izby Fizjoterapeutów, którzy chcą podjąć pracę w zawodzie fizjoterapeuty na podstawie polskich uprawnień (prawa wykonywania zawodu) w krajach członkowskich UE/EOG/Konfederacji Szwajcarskiej lub poza UE/EOG/ Konfederacją Szwajcarską (wówczas i tak zaświadczenia powołują się na w/w dyrektywę).

Warunek konieczny – posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty w Polsce.

Wymagane dokumenty:

  1. prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczeń o niekaralności.

Opłata:

Zaświadczenia o niekaralności zawodowej wystawiane są bezpłatnie.

Wersje językowe:

Zaświadczenie o niekaralności zawodowej wydawane jest w wersji polsko-angielskiej.

Ważność wystawionych zaświadczeń:

Zaświadczenia o niekaralności zawodowej są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Okres ten może się skrócić, jeśli dany fizjoterapeuta zostanie ukarany karą dyscyplinarną wskazaną na danym zaświadczeniu.

Termin:

Zaświadczenia o niekaralności wystawiane są niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów i spełnieniu warunku koniecznego.

Adres, na jaki należy wysłać dokumenty:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów,
al. Jerozolimskie 93,
02-001 Warszawa

Na kopercie prosimy o adnotację „ zaświadczenia”

Adres gdzie należy kierować zapytania:

zaswiadczenia@kif.info.pl

Procedura wydawania zaświadczeń:

Wypełniony wniosek o zaświadczenia o niekaralności należy wysłać na podany adres korespondencyjny KIF. Po otrzymaniu dokumentów od Wnioskodawcy KRF weryfikuje ich poprawność. W razie braków formalnych (źle wypełniony wniosek), KRF wzywa do uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.

Zaświadczenia wysyłane są na adres korespondencyjny Wnioskodawcy podany w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, chyba że we wniosku podano inny adres.