Kogo dotyczy?

Osób, które uzyskały dyplom z zakresu fizjoterapii poza Unią Europejską.

Wymagane dokumenty:

zaświadczenie o równoważności dyplomu wydane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) lub zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydane przez polską uczelnię wyższą prowadzącą kierunek fizjoterapia oraz posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora;

– dyplom ( poświadczona notarialnie kopia) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;

– wypełniony wniosek;

– potwierdzenie opłaty.

Termin egzaminu:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów ma obowiązek zorganizować egzamin w  przeciągu 2 miesięcy od daty kompletności wniosku.  Wnioskodawca o terminie i miejscu, gdzie będzie odbywał się egzamin informowany jest na 14 dni przed.

Komisja egzaminacyjna:

Krajowa Rada Fizjoterapeutów powołuje sześcioosobową komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzą fizjoterapeuci oraz co najmniej jedna osoba posiadająca wykształcenie wyższe na kierunku lub w zakresie filologia polska. Komisja egzaminacyjna wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i sekretarza. Sekretarz komisji sporządza protokół przebiegu egzaminu, a podpisują go członkowie i przewodniczący.

Sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu:

Po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Fizjoterapeutów minister właściwy do spraw zdrowia określa przebieg, a także zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, mając na względzie w szczególności zakres uprawnień zawodowych fizjoterapeutów.

Opłata:

Ustala się opłatę za egzamin w wysokości 400 zł, po 100 zł za każdy sprawdzian. Za każdy ponownie zaliczany sprawdzian osoba zdająca ponosi opłatę w wysokości 100 zł

Numer konta KIF:

59 1050 0161 5396 0000 0002 9511

Adres korespondencyjny

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa z dopiskiem: „Egzamin z języka polskiego”