http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001224Podstawy prawne:

 1. Dyrektywa unijna 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych;
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=PL
 2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Tekst mający znaczenie dla EOG);
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1024&from=PL
 3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0983&from=PL
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013r. zmieniająca dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”);
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=PL
 5. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000065/U/D20160065Lj.pdf
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania medycznych zawodów regulowanych (Dz.U. 2017 poz. 511)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000511
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeńs);two publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji (Dz. U. z 2017 poz. 468);
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000468/O/D20170468.pdf
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 poz. 2006);
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160002006/O/D20162006.pdf
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2016r. w sprawie wzoru oświadczenia o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej na terytorium RP (Dz. U. z 2016 poz. 1156);
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001156/O/D20161156.pdf
 10. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U. 2021 poz. 553)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001994/U/D20151994Lj.pdf
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz.U. 2017 poz. 1224)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001224
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy (Dz.U. 2016 poz. 732);
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000732/O/D20160732.pdf
 13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich (Dz.U. 2016 poz. 594)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000594/O/D20160594.pdf