1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111120654/U/D20110654Lj.pdf
 2. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej1. W części publicznej Rejestru użytkownik może uzyskać informacje na temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
  https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search
 3. Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830, z późn. zm.)
  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000830/U/D20200830Lj.pdf
 4. Zmiana wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą – Jeśli jesteś wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą to musisz zgłaszać zmiany danych wpisanych do tego rejestru.
  https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/1450-zmiana-wpisu-do-rejestru-podmiotow-wykonujacych-dzialalnosc-lecznicza
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. 2019 poz. 173)
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000173/O/D20190173.pdf
 6. Kody resortowe
  www.krosno.med.pl/pobierz/kody_resortowe.pdf