Data ostatniej aktualizacji:

W jaki sposób mogę dokonać zmiany danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów?

Zgodnie z art. 32 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty osoby wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mają obowiązek zgłaszania zmian danych w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany.

Zmiany należy dokonać poprzez wypełnienie wniosku o zmianę danych w KRF, który jest dostępny na poniższej stronie KIF www.kif.info.pl/wnioski-do-krf/

W przypadku zmiany imienia/nazwiska lub tytułu zawodowego, do wniosku należy dołączyć:
1.  kopię dokumentu potwierdzającego zmianę imienia/nazwiska (prosimy o nie przesyłanie kopii dowodów osobistych, właściwym dokumentem jest np. odpis skrócony aktu małżeństwa),
2. odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dyplomu potwierdzającego zmianę tytułu zawodowego/stopnia naukowego.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:

Krajowa Izba Fizjoterapeutów,
Plac Stanisława Małachowskiego 2,
00-066 Warszawa

Na kopercie prosimy o adnotację „Wniosek o zmianę danych w KRF”.

Tagi: zmiana danych, zmieniłem dowód, zmieniłam nazwisko, aktualizacja danych