Data ostatniej aktualizacji:

Jak obecnie wyglądają wymogi dotyczące ubezpieczenia OC dla fizjoterapeuty prowadzącego działalność gospodarczą?

Ubezpieczenie OC osoby prowadzącej działalność gospodarczą, która została rozpoczęta przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, czyli przed 31 maja 2016 r., nie jest obowiązkowe (o ile fizjoterapeuta nie świadczy usług na podstawie umowy z NFZ). Obowiązek ubezpieczenia OC fizjoterapeuty pojawia się w momencie rejestracji jako praktyka fizjoterapeutyczna lub podmiot leczniczy, a więc najpóźniej w dniu 31 października 2019 r. Wymogiem wpisania podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.

W przypadku ubezpieczenia OC fizjoterapeuty prowadzącego praktykę fizjoterapeutyczną – minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę rodzaje działalności leczniczej i rodzaje podmiotów wykonujących tę działalność.

Natomiast w odniesieniu do podmiotów leczniczych – taka działalność podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej na podstawie ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Czy fizjoterapeuci prowadzący własną działalność mają obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą co do zasady mają obowiązek stosowania kas fiskalnych (kas rejestrujących), z wyjątkiem przypadków określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2177/1

Jakie są wymogi odnośnie pomieszczenia w którym przeprowadzana jest kinezyterapia?

Wymogi lokalowe dotyczące podmiotów leczniczych reguluje rozporządzenie Ministra zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739). Obecnie w załączniku nr 6 rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej. Są one następujące:

  1. Pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji leczniczej lokalizuje się w sposób zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  2. Sala kinezyterapii stanowi odrębne pomieszczenie.
  3. Urządzenia wykorzystywane do zabiegów fizykoterapeutycznych lokalizuje się w sposób zapewniający intymność pacjenta podczas zabiegów fizykoterapeutycznych.
  4. Diatermie krótkofalowe i mikrofalowe oraz urządzenia do laseroterapii są instalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach) zgodnie z Polskimi Normami.
  5. W zakładzie rehabilitacji leczniczej znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rozporządzenie to porusza również kwestie praktyk zawodowych – w szczególności § 14 ust. 3, zgodnie z którym dopuszcza się lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu.

Niemniej jednak minister właściwy do spraw zdrowia jest zobligowany do wydania nowego rozporządzenia określającego szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w tym nowowprowadzonych praktyk fizjoterapeutycznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji, pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12320453

Jakie są wytyczne odnośnie dokumentacji pacjenta, jakie dane powinna zawierać, czy jest określony wzór takiej karty który jest obowiązujący?

Pod adresem https://kif.info.pl/biblioteka/ znajduje się publikacja odnośnie wytycznych Krajowej Rady Fizjoterapeutów do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii i ich opisywania w dokumentacji medycznej.

Natomiast w kwestii elektronicznej dokumentacji medycznej zachęcamy do zapoznania się z komunikatem pod adresem: https://kif.info.pl/informacje/komunikat-w-sprawie-dokumentacji-medycznej/

Proszę o informacje dotyczące wymogów, jakimi powinnam się kierować dostosowując budynek do możliwości otworzenia w nim podmiotu leczniczego.

Wymogi dotyczące pomieszczeń podmiotów leczniczych reguluje rozporządzenie Ministra zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739). Obecnie w załączniku nr 6 rozporządzenie to określa szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu rehabilitacji leczniczej. Są one następujące:

  1. Pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji leczniczej lokalizuje się w sposób zapewniający dostęp osobom niepełnosprawnym, w tym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  2. Sala kinezyterapii stanowi odrębne pomieszczenie.
  3. Urządzenia wykorzystywane do zabiegów fizykoterapeutycznych lokalizuje się w sposób zapewniający intymność pacjenta podczas zabiegów fizykoterapeutycznych.
  4. Diatermie krótkofalowe i mikrofalowe oraz urządzenia do laseroterapii są instalowane w oddzielnych pomieszczeniach (boksach) zgodnie z Polskimi Normami.
  5. W zakładzie rehabilitacji leczniczej znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich.