Data ostatniej aktualizacji:

Fizjoterapeuta pyta: “W związku z komunikatem otrzymanym od Państwa proszę o padanie podstawy prawnej, którą możemy się podeprzeć przy przesuwaniu terminów wizyt pacjentów refundowanych przez NFZ. Jesteśmy placówka świadczącą usługi z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej, ośrodka rehabilitacji dziennej oraz ośrodka rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w oparciu o umowę z NFZ.”

Odpowiedź:

Kwestia ograniczania zakresu wykonywania świadczeń stanowi dostosowanie się do zaleceń organów władzy i instytucji publicznych związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego (zob. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-zasad-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej,7646.html?fbclid=IwAR08TxDq1IcBjWYqaluVvomyzXBHf1o9WfGM3YyCFOuSisA__rpd2zoCCA ) Podkreślenia wymaga, że decyzje w zakresie ograniczenia bądź zawieszenia działalności powinny być za każdym razem podejmowane w porozumieniu z dyrektorem właściwego oddziału NFZ oraz zgodnie z wytycznymi zamieszczanymi na stronie NFZ.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej „Na wniosek świadczeniodawcy, w okresie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), należność, o której mowa w § 18 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, może być ustalona jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń.” Co umożliwia wypłatę wynagrodzenia podmiotom zmniejszającym wolumen udzielanych świadczeń w związku z ograniczeniem działalności. Zobacz również komunikat NFZ dostępny na stronie https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7642.html