Procedurę windykacji określa Uchwała 495/I KRF

Celem procedury kontroli jest opisanie i wprowadzenie zasad monitorowania zaległości w opłacie składek członkowskich oraz procesu egzekwowania zaległych składek.

Wysokość składek członkowskich oraz szczegółowe zasady ich opłacania określone zostały w uchwale nr 351/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 21 lutego 2019 r. zmienionej uchwałą nr 597/ I KRF w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania.

KROKI PROCEDURY WINDYKACYJNEJ:

Krok 1
Informacja o składkach – do 5. dnia każdego miesiąca fizjoterapeuci otrzymują drogą e-mail informację o opłacie bieżącej składki członkowskiej na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Krok 2
Informacja o zaległości – do 22. dnia każdego miesiąca fizjoterapeuci, których zaległość przekracza wysokość trzymiesięcznej opłaty składki członkowskiej (tj. 75 pln), otrzymują drogą e-mail wezwanie do zapłaty należności pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania

Krok 3
Po upływie 14 dni i braku spłaty należności lub wystąpienia z wnioskiem o rozłożenie należności na raty czy też jej odroczenie, do Fizjoterapeuty kierowane jest ostateczne wezwanie do zapłaty ze wskazaniem 7 dni na spłatę zaległości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Krok 4
Po upływie 7 dni i braku spłaty należności lub wystąpienia z wnioskiem o rozłożenie należności na raty czy też jej odroczenie, do Fizjoterapeuty kierowane jest przedsądowe wezwanie do zapłaty należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Należność powinna zostać uregulowana w ciągu 14 dnia od dnia dostarczenia wezwania.

Krok 5
W przypadku upływu terminu i braku spłaty należności przez Fizjoterapeutę, sprawa zaległości w opłatach składek członkowskich kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

Powyższa procedura ma zastosowanie również wobec Fizjoterapeutów, którzy zrzekli się Prawa Wykonywania Zawodu.

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY SPŁATY ZALEGŁOŚCI

Wniosek może być złożony na każdym etapie postępowania windykacyjnego.

Wniosek należy przesłać pocztą tradycyjną.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Plac Stanisława Małachowskiego 2,
00-066 Warszawa

Na kopercie należy dopisać czego dotyczy korespondencja „Wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie spłaty należności”

Zostaje on rozpatrzony przez Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów zgodnie z terminem osobistego złożenia wniosku w Biurze KIF lub zgodnie z datą nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.

Zaległe składki członkowskie mogą być rozłożone na maksymalnie 6 rat lub termin spłaty całości może zostać wyznaczony na maksymalnie 5 miesięcy od daty wydania zgody.

Fizjoterapeuta po uzyskaniu zgody na rozłożenie na raty lub odroczenie zaległości zobowiązany jest do terminowej spłaty należności zgodnie z wyznaczonymi terminami przez Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Z wnioskiem wystąpić można nie częściej niż raz na pół roku.

Decyzja odmowna powoduje konieczność spłaty pozostałej zaległości z tytułu składek członkowskich oraz obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.