Procedurę windykacji określa Uchwała 495/I KRF

Celem procedury kontroli jest opisanie i wprowadzenie zasad monitorowania zaległości w opłacie składek członkowskich oraz procesu egzekwowania zaległych składek.

Wysokość składek członkowskich oraz szczegółowe zasady ich opłacania określone zostały w uchwale nr 351/I KRF Krajowej Rady Fizjoterapeutów z dnia 21 lutego 2019 r. zmienionej uchwałą nr 597/ I KRF w sprawie wysokości składki członkowskiej i szczegółowych zasad jej opłacania.

KROKI PROCEDURY WINDYKACYJNEJ:

Krok 1
Informacja o składkach – do 5. dnia każdego miesiąca fizjoterapeuci otrzymują drogą e-mail informację o opłacie bieżącej składki członkowskiej na rzecz Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Krok 2
Informacja o zaległości – do 22. dnia każdego miesiąca fizjoterapeuci, których zaległość przekracza wysokość trzymiesięcznej opłaty składki członkowskiej (tj. 75 pln), otrzymują drogą e-mail wezwanie do zapłaty należności pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania

Krok 3
Po upływie 14 dni i braku spłaty należności lub wystąpienia z wnioskiem o rozłożenie należności na raty czy też jej odroczenie, do Fizjoterapeuty kierowane jest ostateczne wezwanie do zapłaty ze wskazaniem 7 dni na spłatę zaległości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Krok 4
Po upływie 7 dni i braku spłaty należności lub wystąpienia z wnioskiem o rozłożenie należności na raty czy też jej odroczenie, do Fizjoterapeuty kierowane jest przedsądowe wezwanie do zapłaty należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Należność powinna zostać uregulowana w ciągu 14 dnia od dnia dostarczenia wezwania.

Krok 5
W przypadku upływu terminu i braku spłaty należności przez Fizjoterapeutę, sprawa zaległości w opłatach składek członkowskich kierowana jest na drogę postępowania sądowego.

Powyższa procedura ma zastosowanie również wobec Fizjoterapeutów, którzy zrzekli się Prawa Wykonywania Zawodu.

WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ODROCZENIE LUB ROZŁOŻENIE NA RATY SPŁATY ZALEGŁOŚCI

Wniosek może być złożony na każdym etapie postępowania windykacyjnego.

Wniosek należy przesłać w formie skanu na adres: rozliczenia@kif.info.pl

W temacie wiadomości prosimy o wpisanie:

„Wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie spłaty należności Imię i Nazwisko”.

Należy pamiętać o obowiązku dosłania oryginałów dokumentów w wersji papierowej, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii.

Krajowa Izba Fizjoterapeutów
Plac Stanisława Małachowskiego 2,
00-066 Warszawa

Na kopercie należy dopisać czego dotyczy korespondencja „Wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie spłaty należności”

Zostaje on rozpatrzony przez Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów zgodnie z terminem osobistego złożenia wniosku w Biurze KIF lub zgodnie z datą nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.

Zaległe składki członkowskie mogą być rozłożone na maksymalnie 6 rat lub termin spłaty całości może zostać wyznaczony na maksymalnie 5 miesięcy od daty wydania zgody.

Fizjoterapeuta po uzyskaniu zgody na rozłożenie na raty lub odroczenie zaległości zobowiązany jest do terminowej spłaty należności zgodnie z wyznaczonymi terminami przez Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów. Z wnioskiem wystąpić można nie częściej niż raz na pół roku.

Decyzja odmowna powoduje konieczność spłaty pozostałej zaległości z tytułu składek członkowskich oraz obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.