Czy prowadząc indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną we własnym lokalu będzie obowiązywała mnie obniżona kwota podatku lokalowe dla działalności leczniczej?

Art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie: od budynków lub ich części: związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Z chwilą wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, fizjoterapeuta stał się osobą wykonującą zawód medyczny, a więc udzielającą świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Wobec powyższego cytowany wyżej przepis będzie miał zastosowanie wobec praktyk fizjoterapeutycznych.