Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest rejestrem nie tylko przeznaczonym dla fizjoterapeutycznych praktyk zawodowych ale również dla Fizjoterapeutów decydujących się otworzyć podmiot leczniczy. Docelowo podmiot leczniczy jest formą przeznaczoną do bardziej rozbudowanych struktur tj. szpitale czy przychodnie, jednak nie zawsze, podmiot leczniczy zakładają również indywidualni Fizjoterapeuci prowadzący np. jednoosobową działalność gospodarczy czy spółkę.

Z racji pojawiających się pytań w zakresie formy zapisu punktów księgi rejestrowej w RPWDL w podmiotach leczniczych, KIF zdecydował się wyjątkowo na publikację poniższego artykułu. Jednoczesnej pragniemy przypomnieć, że organem rejestrowym dla podmiotów leczniczych są Urzędy Wojewódzkie i to one sprawują bezpośredni nadzór nad rejestrem oraz funkcjonowaniem podmiotów leczniczych.

Podstawowe informacje dotyczące rejestracji podmiotu leczniczego znajdują się na stronie.

Instrukcje dokonania wpisu w RPWDL, wnioski o nadanie i odebranie uprawnień, wzory pełnomocnictw znajdują się na stronie.

Najważniejszymi elementami Księgi Rejestrowej Podmiotu Leczniczego są kody Resortowe. System resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegóły sposobu ich nadawania określone jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maj 2012r.

Pierwszym ważnym elementem, który identyfikuje podmiot leczniczy jest cześć I systemu, a stanowi ją numer Księgi rejestrowej w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ten numer identyfikuje podmiot i daje możliwość sprawdzenia podmiotu w systemie RPWDL. Numer Księgi przyznawany jest w chwili rejestracji podmiotu leczniczego i składa się z 12 cyf np. 000012345678.

Drugim ważnym elementem jest część IV systemu kodów resortowych, a stanowi ją 4-znakowy kod określający formę organizacyjno-prawną podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W przypadku fizjoterapeutów wykonujących indywidualną działalność gospodarczą będzie to kod 0700 określający działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną.

Trzecim ważnym elementem jest część VI systemu kodów resortowych, a stanowi ją 1-znakowy kod określający rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w zakładzie leczniczym.

  1. Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
  2. Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne
  3. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

Czwartym ważnym elementem jest część V systemu kodów resortowych, a stanowi ją 2-znakowy niepowtarzalny kod identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego. Określamy go od 01-99. Przy rejestrowaniu podmiotu leczniczego nie ma konieczności tworzenia jednostki organizacyjnej dlatego w Księdze Rejestrowej ten kod może nie być umieszczony.

Ostatnim ważnym elementem informującym o zakresie wykonywanych świadczeń jest cześć VII systemu kodów resortowych a stanowi ją 3-znakowy niepowtarzalny kod identyfikujący komórkę organizacyjną. Komórki organizacyjne oznaczają poradnie, pracownie, oddziały.

Kod zawiera się w przedziale od 001 do 999. Jeżeli ze względu na brak powtarzalności i wymazania kodu komórki wyczerpie się zakres wyżej podany stosuje się kod 4-znakowy od 1000 do 9999.

Dla przypomnienia i prawidłowej identyfikacji:

0000012345678 – Nr księgi rejestrowej stanowi 12-cyfrowy kod

0700 – kod określający formę organizacyjno-prawną podmiotu leczniczego

3 – rodzaj działalności leczniczej (ambulatorium)

01 – kod jednostki organizacyjnej

001 – kod komórki organizacyjnej

Podstawa prawna;

Wykonywanie działalności leczniczej reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190, z późn. zm.).

Zakres szczegółowych danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą reguluje:

–  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r.  w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2019r. poz. 605)

–  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 173)