Data ostatniej aktualizacji:

Na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej praktyk zawodowych jedynie w formie elektronicznej.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.  w sprawie rodzajów, zakresu, i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dozwolone jest na dzień dzisiejszy prowadzenie dokumentacji medycznej zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

§ 1. 1. Dokumentacja medyczna, zwana dalej „dokumentacją”, jest prowadzona w postaci elektronicznej.
2. Dokumentacja może być prowadzona w postaci papierowej jeżeli przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej.
3. Dokumentacja prowadzona w jednej z postaci, o których mowa w ust 1 i 2, nie może być
jednocześnie prowadzona w drugiej z nich.