Zgodnie z przepisami ustawy nowelizującej praktyki zawodowe podlegają wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego na zasadach analogicznych jak praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych. Organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów, która wydaje decyzje w sprawach odmowy wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu. Organem wyższego stopnia w tych sprawach jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę fizjoterapeutyczną jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie może być:

  • tymczasowo zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodzie fizjoterapeuty,
  • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu na podstawie przepisów o zawodzie fizjoterapeuty,
  • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) w przypadku indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej (tzw. praktyki gabinetowej) – dysponować pomieszczeniem odpowiadającym określonym wymaganiom, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4) w przypadku indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej wyłącznie w miejscu wezwania – dysponować produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, aparaturą i sprzętem medycznym odpowiednimi do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;

5) uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Podstawa prawna: