Zgodnie z art. 7 ust. 2  ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830) najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalane jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 4200 zł brutto obowiązywało w okresie 1 lipca 2019 r. – 30 czerwca 2020 r.

Obecnie, tj. od dnia 1 lipca 2020 r., zasadnicze wynagrodzenie fizjoterapeuty podwyższa się co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym fizjoterapeuty.

Zgodnie z interpretacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia „przy dokonywaniu podwyżki na dzień 1 lipca 2020 r. należy brać pod uwagę przepisy regulujące sposób obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego określone dla tej daty”, tj. za najniższe wynagrodzenie zasadnicze należy uznać kwotę 4918 zł 17 gr.

Podwyższenie wynagrodzenia do poziomu ustalonego w ustawie jako najniższego wynagrodzenia następuje stopniowo i jest należne w odpowiedniej wysokości określonej w art. 3, od dnia 1 lipca każdego kolejnego roku kalendarzowego, indywidualnej dla każdego pracownika w zależności od wysokości dotychczasowego wynagrodzenia tego pracownika i różnicy między wysokością tego wynagrodzenia a wysokością najniższego wynagrodzenia zasadniczego w rozumieniu ww. ustawy tak, aby do 31 grudnia 2021 r. osiągnąć wysokość docelową.

Współczynniki pracy dotyczące fizjoterapeutów to:

  • 5: Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–4, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji – współczynnik pracy to 1,05;
  • 6: Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji – współczynnik pracy to 0,73;
  • 10: Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–9 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia – 0,64.