Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy, oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego określa ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (D. U. poz. 1473). Jest to prawo powszechnie obowiązujące, a więc ma zastosowanie na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z art. 7 tej ustawy wynika, że do dnia 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla poszczególnych grup zawodowych, określonego w załączniku do ustawy i kwoty 4200 zł brutto. Należy jednak wskazać, że sposób dochodzenia do najniższego wynagrodzenia jest stopniowy i zindywidualizowany. Zależy m.in. od wysokości dotychczasowego wynagrodzenia pracownika.