W przypadku, gdy masaż leczniczy jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym w ramach działalności leczniczej wymaga udokumentowania w dokumentacji medycznej, zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).