Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, od 1 kwietnia 2019 r. fizjoterapeuta może wykonywać działalność leczniczą w ramach działalności gospodarczej w formie podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej. Oznacza to, że nie ma już bezwzględnego obowiązku zakładania podmiotu leczniczego. W szczególności obowiązek ten nie dotyczy już tzw. fizjoterapeutów „mobilnych”. Fizjoterapeuta dojeżdżający do pacjenta może założyć indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną w miejscu wezwania.

Praktyki zawodowe podlegają wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego na zasadach analogicznych jak praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych, czy lekarskie praktyki zawodowe. W przypadku praktyk fizjoterapeutycznych organem prowadzącym rejestr jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów, która wydaje decyzje w sprawach odmowy wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, odmowy jego zmiany i wykreślenia wpisu. Organem wyższego stopnia w tych sprawach jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Fizjoterapeuta wykonujący indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązany:

  1. Spełniać warunki, o których mowa w art. 19a ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy o działalności leczniczej, a więc:
   • posiadać prawo wykonywania zawodu;
   • nie może być:
    • tymczasowo zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo zawieszony w prawie wykonywania zawodu albo ograniczony w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
    • ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
    • pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
   • zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.
  2. Posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych;
  3. Wskazać adres siedziby indywidualnej praktyki fizjoterapeutycznej wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego, o których mowa w pkt 2.