Niestety z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, w odróżnieniu od ustaw regulujących zasady wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki, nie wynika możliwość odmowy udzielenia świadczenia, wymagająca uzasadnienia  i odnotowania w dokumentacji medycznej, m.in. w przypadku agresywnego pacjenta.

W przypadku, gdy zachowanie pacjenta wypełniało znamiona czynu zabronionego należałoby powiadomić organy ścigania albo, w przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego takich jak np. zniesławienie – wystąpić z prywatnym aktem oskarżenia.

Z ochrony prawnej przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny  dla funkcjonariuszy publicznych korzysta na podstawie art. 15a  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych poza zakładem leczniczym.

Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób można go wypisać ze szpitala.