Kwalifikacja do świadczeń gwarantowanych – Fizjoterapia domowa

W związku z napływającymi do Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej wątpliwościami  dotyczącymi kwalifikacji pacjentów do świadczeń fizjoterapeutycznych realizowanych w warunkach domowych, skierowane zostało do Ministerstwa Zdrowia zapytanie o wykładnię prawodawcy  w kwestii przepisów § 6 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U 2018 r. poz. […]

Czytaj dalej

Ile powinien zarabiać fizjoterapeuta?

Zgodnie z art. 7 ust. 2  ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830) najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalane jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 4200 zł brutto obowiązywało w okresie 1 lipca […]

Czytaj dalej

Niejasna diagnoza lekarska

Co powinnam zrobić, jeżeli dostanę od lekarza niejasną diagnozę lub diagnoza nie będzie zgodna ze stanem faktycznym? Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) w przypadku uzasadnionych wątpliwości odnoszących się do zleceń lekarza w zakresie fizjoterapii, fizjoterapeuta ma prawo domagać się od lekarza, […]

Czytaj dalej

Co z agresywnymi pacjentami? Czy mamy prawo być traktowani jak funkcjonariusze publiczni i mieć ochronę prawną jak lekarze, pielęgniarki ratownicy medyczni?

Niestety z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, w odróżnieniu od ustaw regulujących zasady wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki, nie wynika możliwość odmowy udzielenia świadczenia, wymagająca uzasadnienia  i odnotowania w dokumentacji medycznej, m.in. w przypadku agresywnego pacjenta. W przypadku, gdy zachowanie pacjenta wypełniało znamiona czynu zabronionego należałoby powiadomić organy ścigania albo, w przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia […]

Czytaj dalej

Czy pracodawca może zapłacić mniej, twierdząc, że współczynnik 4200 nie dotyczy naszego województwa?

Sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy, oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego określa ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (D. U. poz. 1473). Jest to prawo powszechnie obowiązujące, a […]

Czytaj dalej

Czemu absolwenci studiów licencjackich muszą czekać na PWZFz?

Art. 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) stanowi, że prawo posługiwania się tytułem zawodowym ,,fizjoterapeuta” przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu. Zgodnie z art. 28 tej ustawy fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy […]

Czytaj dalej

Gdzie zgłosić osobę bez PWZFz?

Gdzie zgłosić osobę bez PWZFz? Zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Należy wskazać, że art. 136 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty stanowi, że udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii bez uprawnień stanowi przestępstwo, a więc wyciągnięcie […]

Czytaj dalej

Dlaczego maile z odpowiedziami na pytania dotyczące kwestii prawnych kończą się klauzulą „Powyższe wyjaśnienia stanowią jedynie opinię w sprawie, nie są oficjalnym stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania wątpliwości organów stosujących przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.”?

Dlaczego maile z odpowiedziami na pytania dotyczące kwestii prawnych kończą się klauzulą „Powyższe wyjaśnienia stanowią jedynie opinię w sprawie, nie są oficjalnym stanowiskiem Krajowej Izby Fizjoterapeutów i nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania wątpliwości organów stosujących przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.”? Zamieszczana klauzula ma charakter informacyjny. Odpowiedzi udzielane w takiej formie przez KIF są opiniami […]

Czytaj dalej

Czy fizjoterapeuta nieprowadzący działalności gospodarczej, zatrudniony na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną może odliczyć w swoim zeznaniu rocznym opłacone składki członkowskie?

[Umowa o pracę] Nie można, w przypadku umowy o pracę z przepisów ustawy o PIT wynika, iż w przypadku świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, koszty uzyskania przychodów w podatku PIT określane są w kwotach wprost wskazanych w tej ustawie. Należy podkreślić, że w przypadku umowy o pracę, koszty uzyskania przychodów w podatku PIT są stałe i […]

Czytaj dalej