Czy nie mając wymaganego stażu mogę założyć własną działalność celem współpracy z moim obecnym pracodawcą?

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do tego, kto może założyć działalność gospodarczą-ustawowe ograniczenia dotyczą formy prowadzenia działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń. Krajowa Rada Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie określonego w art. 4 ust. 4 pkt 2-4 (a więc 3-letniego okresu doświadczenia w zawodzie w przypadku magistra fizjoterapii, a 6-letniego okresu doświadczenia w przypadku licencjata/technika), może udzielać świadczeń […]

Czytaj dalej

Czy muszę założyć podmiot leczniczy, gdy dojeżdżam do pacjenta?

W obecnym stanie prawnym, ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty w art. 4 ust. 6 stanowi, że fizjoterapeuta wykonujący swój zawód w ramach działalności gospodarczej jest podmiotem leczniczym. Zgodnie z art. 143 ust. 3 ustawy osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy spełniały warunki określone w art. 13 ust. 1 […]

Czytaj dalej

Jaki jest aktualny prawny status sprawy podmiotów leczniczych?

Z informacji uzyskanych przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw został w dniu 9 października 2018 r. przyjęty Radę Ministrów i przekazany do Sejmu RP. Informacje dotyczące przebiegu prac nad projektem są dostępne na stronie internetowej Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-154-18. Kalendarz legislacyjny pozwala mieć nadzieję, iż możliwe jest […]

Czytaj dalej

Wymogi dotyczące działalności gospodarczej

Jak obecnie wyglądają wymogi dotyczące ubezpieczenia OC dla Fizjoterapeuty prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą? Ubezpieczenie OC osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która została rozpoczęta przed dniem wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, czyli przed 31 maja 2016 r., nie jest obowiązkowe (o ile fizjoterapeuta nie świadczy usług na podstawie umowy z NFZ) i regulowane jest […]

Czytaj dalej

Działalność gospodarcza założona przed wejściem w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Jakich czynności należy dokonać aby zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty prowadzić już istniejącą działalność gospodarczą? Fizjoterapeuta wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej musi stać się  podmiotem leczniczym działającym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej. Rejestracji podmiotu leczniczego muszą dokonać fizjoterapeuci, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed wejściem w życie ustawy […]

Czytaj dalej

Założenie nowej działalności gospodarczej

Czy możliwe jest założenie działalności gospodarczej z tytułem magistra/licencjata fizjoterapii, po wejściu w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty? Podjęcie nowej działalności gospodarczej w zakresie fizjoterapii po wejściu w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty wymaga posiadania prawa do wykonywania zawodu fizjoterapeuty stwierdzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów. Nie można więc jej podjąć bez wpisu do Krajowego Rejestru […]

Czytaj dalej