Nie posiadam umowy wolontariackiej. Co teraz?

– Co jeśli nie podpisałem umowy wolontariackiej, a byłem wolontariuszem? Czy na podstawie zaświadczenia – liczy mi się ten czas do stażu zawodowego? Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw doprecyzowała, że fizjoterapeuta może wykonywać zawód także w ramach wolontariatu. Celem udokumentowania takiej formy wykonywania zawodu […]

Czytaj dalej

Wolontariat + praca zawodowa w innym miejscu

Czy jeśli jestem wolontariuszem jako fizjoterapeuta, a zawodowo zajmuję się czymś innym to czy okres wolontariatu liczy się do stażu zawodowego? Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw doprecyzowała, że fizjoterapeuta może wykonywać zawód także w ramach wolontariatu. Brak jest natomiast regulacji, w jakim wymiarze jest […]

Czytaj dalej

Kiedy osiągnę samodzielność zawodową?

– Kiedy osiągnę samodzielność zawodową i co to oznacza? – Czy po przepracowaniu odpowiedniego okresu muszę to zgłosić do KIF, czy z dnia na dzień dostałem nowe kompetencje i pracuje na nowych zasadach? Zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U z. 2022 r. […]

Czytaj dalej

Czy mogę zatrudniać ludzi bez PWZFz do innych zadań?

Prowadzę jednoosobowa działalność i mam kilka kodów PKD (w tym usługi fizjoterapeutyczne). Czy mogę zatrudniać ludzi, którzy zajmują się innymi działkami mojej działalności i nie są fizjoterapeutami? Zgodnie z zasadą swobody działalności gospodarczej nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą zatrudniał osoby specjalizujące się w innych dziedzinach. Należy jednak pamiętać, że działalność lecznicza, […]

Czytaj dalej

Czy wolontariat po studiach liczy się do stażu zawodowego?

Przyjmuje się, że pojęcie stażu w zawodzie dotyczy każdej formy wykonywania zawodu, niezależnie od podstawy prawnej udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym pracy na podstawie umowy zlecenia, wolontariatu. Istotne jest wykonywanie czynności zawodowych. Z art. 4 ust. 6 pkt 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w brzmieniu nadanym w projekcie ustawy o zmianie ustawy […]

Czytaj dalej

Czy liczy mi się czas stażu, jeśli nie pracuję w podmiocie leczniczym?

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą jest rozszerzenie katalogu czynności, których wykonywanie uznaje się również za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Dotyczy to w szczególności fizjoterapeutów wykonujących czynności w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, klubach sportowych i centrach fitness oraz podmiotach świadczących usługi typu spa. Regulacja ta oznacza, że fizjoterapeuci wykonujący te same czynności zawodowe poza […]

Czytaj dalej

Czy nie mając wymaganego stażu mogę założyć własną działalność celem współpracy z moim obecnym pracodawcą?

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do tego, kto może założyć działalność gospodarczą-ustawowe ograniczenia dotyczą formy prowadzenia działalności oraz zakresu udzielanych świadczeń. Krajowa Rada Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że fizjoterapeuta nieposiadający okresu doświadczenia w zawodzie określonego w art. 4 ust. 4 pkt 2-4 (a więc 3-letniego okresu doświadczenia w zawodzie w przypadku magistra fizjoterapii, a 6-letniego okresu doświadczenia w przypadku licencjata/technika), może udzielać świadczeń […]

Czytaj dalej

Czemu absolwenci studiów licencjackich muszą czekać na PWZFz?

Art. 5 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) stanowi, że prawo posługiwania się tytułem zawodowym ,,fizjoterapeuta” przysługuje osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu. Zgodnie z art. 28 tej ustawy fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy […]

Czytaj dalej

Mam niepełny etat. Jak liczy się wtedy staż zawodowy?

Brak jest przepisów precyzujących zakres pojęcia doświadczenia (stażu) w zawodzie lub wymiaru czasu pracy zaliczanego do okresu wykonywania zawodu. W związku z tym, Krajowa Rada Fizjoterapeutów planuje podjąć uchwałę, w której zajmie stanowisko dotyczące przyjęcia jednolitej interpretacji regulacji tych kwestii. O podjęciu uchwały niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej Izby: www.kif.info.pl

Czytaj dalej