Ile powinien zarabiać fizjoterapeuta?

Najnowsza nowelizacja ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471, 1565), która weszła w życie z dniem 4 września 2019 r. wprowadziła obowiązek ponownego obliczenia kwot podwyżek wynagrodzeń zasadniczych z uwzględnieniem kwoty 4200 zł brutto. Podwyższenie wynagrodzenia […]

Czytaj dalej

Komu podlega fizjoterapeuta w placówkach typu ZOL?

Placówki typu ZOL są podmiotami leczniczymi, a więc mają do nich zastosowanie przepisy dotyczące podmiotów leczniczych. Odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym ponosi kierownik (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej). W ustawie o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) brak jest przepisu, z którego wynikałby obowiązek koordynacji zadań fizjoterapeutów wyłącznie […]

Czytaj dalej

Konsekwencje niespełnienia Ciągłego Doskonalenia Zawodowego

Jakie konsekwencje poniesie fizjoterapeuta w razie niespełnienia Ciągłego Doskonalenia Zawodowego? W obecnym stanie prawnym  ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) nie przewiduje obowiązku doskonalenia zawodowego. Ciągłe Doskonalenie Zawodowe jest fakultatywne, a więc fizjoterapeuta nie poniesie konsekwencji w ramach odpowiedzialności zawodowej w przypadku niespełnienia CDZ. Niemniej jednak Krajowa Rada […]

Czytaj dalej

Czy będziemy mogli wypisywać skierowania?

W przepisach prawa brak jest szczegółowych regulacji na temat skierowań wystawianych przez fizjoterapeutów. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505, z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw w art. […]

Czytaj dalej