Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko do lat 8, albo niemożności sprawowania opieki przez […]

Czytaj dalej

Czy KIF może pomóc w przypadku wnioskowania do banków o zawieszenia spłat rat kredytów?

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Związku Banków Polskich w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19: zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Komunikat-ZBP-w-sprawie-dzialan-pomocowych-podejmowanych-przez-banki https://www.zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Dzialania-pomocowe-bankow-spoldzielczych Warunki realizacji umowy leasingowej każdorazowo określa umowa leasingowa zawarta z konkretnym leasingodawcą. Tym samym każdy leasingodawca z osobna uregulował w umowie lub Ogólnych Warunkach Umów (OWU) ewentualną możliwość zmiany wysokości […]

Czytaj dalej

Jakie formy wsparcia dla przedsiębiorców przewidział ZUS i MRPIPS?

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem: – ZUS dostępnym tutaj –      https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398 – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępnym tutaj – https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-antykryzysowa – Ministerstwa Rozwoju dostępnym tutaj – https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa Dodatkowo rekomendujemy zapoznanie się z serwisem o tarczy antykryzysowej dostępnym tutaj- https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Czytaj dalej

Zawiesiłem pracę w gabinecie, jednak prowadzę działalność online. Czy powinienem zawiesić działalność gospodarczą? Czy jest możliwość zwolnienia z opłat ZUS bez zawieszenia działalności?

Fizjoterapeuta pyta: “Zawiesiłem pracę w gabinecie, jednak prowadzę działalność online. Czy powinienem zawiesić działalność gospodarczą? Czy jest możliwość zwolnienia z opłat ZUS bez zawieszenia działalności?” Odpowiedź: Zgodnie z Prawem przedsiębiorców przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 […]

Czytaj dalej